GDPR:

V súvislosti  s problematikou GDPR firma GRAPP CZ , s.r.o. deklaruje, že:

  1. Pre  realizáciu zákaziek zhromažďuje informácie patriace do kategórie všeobecnej a organizačnej osobné údaje, citlivé osobné údaje (s výnimkou vlastných zamestnancov)nezhromažďuje. Ku zhromažďovaniu týchto údajov nie je potrebné súhlas subjektov, lebo ten je daný uzatvorením zmluvy (kalkuláciou, objednávkou).
  2. Tieto údaje sú uchovávané v rámci evidencie zákaziek po dobu nevyhnutne nutnú, danú osobitnými zákonnými predpismi (zjm. zákony č.563/1991 Sb.,o účtovníctvu č. 262/2006 Sb., zákonník práce, č. 187/2006 Sb., o nemocenskom poistení, č.48/1997 Sb., o verejnom zdravotnom poistení, č. 582/1991 Sb., o organizácii a vykonávaní sociálneho zabezpečenia, č. 586/1992 Sb., o daniach z príjmov) a sú k dispozícii tiež externej firme, ktorá pre firmu GRAPP CZ, s.r.o vedie účtovnú agendu.
  3. U pravidelných zákazníkov firmy sú tieto údaje umiestnené  v poštových klientoch príslušných zamestnancov a v CRM systéme – na vyžiadanie klienta je možné tieto údaje aktualizovať, alebo trvalo odstrániť.
  4. Osobné  a kontaktné údaje fyzických osôb ďalej nespracovávame na marketingové účely a tieto údaje ďalej neposkytujeme (s výnimkou oprávnených žiadostí orgánov činných v trestnom konaní alebo finančnej správy).
  5. Osobné údaje tretích subjektov, ktoré sa môžu objaviť v zákazkách, ktoré zadávajú klienti na výrobu v našej firme, nezhromažďujeme, sú len súčasťou objednávok a po uplynutí zákonných skartačných lehôt sú odstraňované.
  6. Na všetkých úrovniach firma dbá o ochranu týchto údajov – pristupujú k nim iba zamestnanci, ktorý sú v tomto ohľade inštruovaní  a ich prístup k nim je monitorovaný. Záloha údajov prebieha výhradne v zabezpečenom cloudovom priestore.


Referent pre ochranu osobných údajov vo firme GRAPP CZ, s.r.o. je:
Mgr. Jiří Nebeský, jiri.nebesky@grapp.cz, tel.: 608 632 377


24. mája 2018

GRAPP CZ, s.r.o., V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 - Hloubětín, Česká Republika