VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Vo zmysle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení

PRE ZMLUVY O KÚPE TOVARU PROSTREDNÍCTVOM ON-LINE OBCHODU UMIESTNENÉHO NA INTERNETOVEJ ADRESE www.svetpeciatok.sk

(ĎALEJ LEN "VOP")

I.

Úvodné ustanovenia a výklad pojmov 

 1. Pre účely týchto VOP majú nasledujúce pojmy tento význam:
  1. "Dodacia adresa" je adresa na území Slovenskej republiky určená Kupujúcim v objednávke ako dodacia adresa.
  2. "E-shop" je internetový obchod prevádzkovaný a spravovaný spoločnosťou v rámci webového rozhrania umiestneného na internetových stránkach a prenajímaného Predávajúcim za účelom uzatvárania kúpnych zmlúv s tretími osobami.
  3. "Internetové stránky" sú internetové stránky Spoločnosti GRAPP CZ, s.r.o.
  4. "Kúpna cena" je cena Tovaru uvedeného u konkrétneho artiklu v E-shope v okamžiku uskutočnenia Objednávky. Všetky ceny v E-shope sú uvedené v eurách vrátane DPH. Ku Kúpnej cene tovaru budú Kupujúcemu ďalej účtované náklady spojené s balením, náklady na dopravu, prípadne náklady na iné zvolené služby v dohodnutej výške. Ak nie je v čl. III VOP uvedené inak, rozumie sa pre účely článku III VOP kúpnou cenou aj všetky náklady spojené s dodaním tovaru a cenu za služby vybrané kupujúcim.
  5. "Kúpna zmluva" je uzatvorená zmluva v súlade s ustanoveniami § 2079  OZ a týmito VOP medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-shopu.
  6. "Kupujúci" je Spotrebiteľ alebo Podnikateľ uzatvárajúci s niektorým z Predávajúcich Kúpnu zmluvu prostredníctvom E-shopu.
  7. "Občiansky zákonník" alebo "OZ" je zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení.
  8. "Objednávka" je návrh Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy vykonaný v súlade s ustanoveniami v článku II. bod 3 a 4 VOP.
  9. "Osobné údaje" sú údaje Kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo.
  10. "Podnikateľ" je osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť  živnostenským alebo obchodným spôsobom s úmyslom vykonávať tak neustále za účelom dosiahnutia zisku, ako aj osoba, ktorá vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou ako aj pri samotnom výkonu povolania, prípadne osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa, a tiež všetky ďalšie osoby, ktoré za podnikateľa považuje Občiansky zákonník. Pre účely týchto VOP resp. Zmluvné vzťahy vzniknuté prostredníctvom E-shopu, sa ustanovenia upravujúce postavenie Podnikatelia použijú pre všetky právnické osoby, tzn. aj na právnické osoby nepodnikajúce.
  11. "Predávajúci" je subjekt zvolený Kupujúcim z ponuky subjektov propagujúcich Tovar prostredníctvom E-shopu a uvedených v článku II. bod. 1 VOP.
  12. "Spoločnosť" je obchodná spoločnosť GRAPP CZ s.r.o., IČO: 26805413, so sídlom V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 124645.
  13. "Spotrebiteľ" je osoba, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak jedná.
  14. "Veľkoobchod" je nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja k ďalšej podnikateľskej činnosti.
  15. "Tovar" sú veci hnuteľné, konkrétne pečiatky, a to strojčeky a štočky ponúkané v E shope.
 2. Tieto VOP sa uplatňujú na vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami zmluvy o kúpe Tovaru uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-shopu. Dojednania odlišné od VOP je možné medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnúť v Kúpnej zmluve. Odlišná dohoda v Kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami VOP. Všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú odlišne upravené v Kúpnej zmluve a / alebo týmito VOP, sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákona. VOP sú neoddeliteľnou časťou Kúpnej zmluvy.
 3. Tieto VOP nie sú určené pre zmluvné vzťahy Predávajúceho s Podnikateľmi nakupujúcimi Tovar pre Veľkoobchod, ale výlučne pre zmluvné vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim ako koncovým odberateľom.
 4. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých Predávajúcich a Kupujúcich uzatvárajúcich Kúpnu zmluvu prostredníctvom E-shopu resp. pre všetkých Predávajúcich inzerujúcich tovar v E-shope a pre všetkých Kupujúcich, ktorí urobia u Predávajúceho Objednávku Tovaru.
 5. Tieto VOP vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich uverejnenia na internetových stránkach.
 6. Kupujúci Objednávkou potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil, že s nimi súhlasí.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že pre vzťahy z Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je rozhodujúce vždy znenie VOP zverejnených na internetových stránkach v okamžiku uskutočnenia objednávky. Uskutočnením Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP v platnom a účinnom znení v čase odoslania Objednávky.
 8. Spoločnosť nie je účastníkom Kúpnej zmluvy a voči Kupujúcim jej nevznikajú žiadne práva a povinnosti, najmä nenesie zodpovednosť za splnenie záväzkov z Kúpnej zmluvy ani za ujmu vzniknutú na základe alebo v súvislosti s Kúpnou zmluvou.
 9. Spoločnosť nezodpovedá za výpadky internetových stránok ani za nepriame alebo následné škody týmto spôsobené, za stratu zisku ani za iné ekonomické straty, ktoré sú následkom takýchto výpadkov. Spoločnosť ďalej nezodpovedá za prípadné chyby spôsobené pri dátovom prenose, ani za ich dôsledky. Práva a povinnosti osôb navštevujúcich internetové stránky a / alebo využívajúcich E-shop sú podrobne upravené v Podmienkach spoločnosti pre prístup a používanie webových stránok dostupných na internetových stránkach v sekcii "Všeobecné obchodné podmienky"

II.

Objednávka, Kúpna zmluva

 1. Aktuálne identifikačné údaje Predávajúcich v rozsahu obchodná firma, IČO, sídlo a kontaktné údaje sú uvedené na internetových stránkach www.svetpeciatok.sk a www.vyroba-peciatok.sk
 2. Prezentácia Tovaru v  E-shope má informatívny charakter a nejedná sa o ponuku zo strany predávajúceho (resp. o Jeho návrh na uzatvorenie zmluvy, § 1732 bod. 2 OZ sa nepoužije). Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne v E-shope prezentovaného tovaru.
 3. Kupujúci na objednanie tovaru vyplní objednávkový formulár v E-shope. V objednávkovom formulári Kupujúci uvedie najmä informácie o:
  1. Osobných údajov Kupujúceho;
  2. voľbe predávajúceho z ponuky subjektov uvedených v článku II. bod. 1 VOP;
  3. vybranom tovare vrátane jeho počtu kusov a prípadných ďalších špecifikácií;
  4. spôsobu úhrady nákupnej ceny tovaru a nákladov spojených s dodaním tovaru;
  5. požadovanom spôsobe a mieste dodania.
 4. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré Kupujúci vložil do Objednávky, a opraviť prípadné chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Kliknutím na "Odoslať objednávku" a prijatím aktuálneho znenia VOP potvrdí Kupujúci Objednávku a tým aj prijatie aktuálneho znenia VOP.
 5. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci je však oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. Písomne ​​alebo telefonicky), a to najmä v závislosti od charakteru Objednávky.
 6. Objednávka je akceptovaná Predávajúcim v okamihu, kedy Predávajúci odošle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke správu o potvrdení Objednávky. Odoslaním e-mailu o potvrdení Objednávky zo strany Predávajúceho dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v rozsahu a za podmienok uvedených v potvrdení Objednávky. Nedôjde však k akceptovaniu objednávky zo strany predajca najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, má sa za to, že objednávka nebola akceptovaná. Potvrdenie objednávky nie je automatická odpoveď o prijatí Objednávky na spracovanie.
 7. V rámci akceptácie objednávky Predávajúci uvedie tovar podľa objednávky, jeho množstvo, Kúpnu cenu jednotlivého Tovaru z Objednávky, spôsob a miesto dodania a predpokladaný termín dodania. Presný termín dodania Tovaru z Kúpnej zmluvy je vždy Kupujúcemu oznámený najneskôr jeden (1) pracovný deň vopred.
 8. Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu dodá Tovar podľa potvrdenia Objednávky, tzn. že ho odovzdá a umožní kupujúcemu získať k nemu vlastnícke právo a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar podľa potvrdenia objednávky prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu a ďalšie náklady spojené s dopravou tovaru podľa kúpnej zmluvy. Predávajúci a Kupujúci sú zaviazaní splniť svoje povinnosti súčasne, ak nie je dohodnuté inak.
 9. Ponuka tovaru v E-shope platí do vypredania zásob alebo do odvolania, prípadne aktualizácie, ponuky tovaru v E-shope.
 10. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, najmä nie však výlučne, ak Kupujúci v minulosti neodobral alebo riadne nezaplatil záväzne objednaný tovar alebo ak Predávajúci nemôže dodať tovar podľa objednávky.

III.

Kúpna cena, platobné podmienky a výhrada vlastníctva

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru z kúpnej zmluvy a náklady spojené s balením, náklady na dopravu, prípadne náklady na iné vybrané služby v dohodnutej výške, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  1. v hotovosti v prevádzkarni  Predávajúceho uvedenej v čl. II bod. 1 VOP;
  2. v hotovosti na dobierku pri dodaní tovaru;
  3. prevodom s variabilným symbolom a na účet uvedený v potvrdzovacom e-maile.
 2. Kúpna cena je v prípade hotovostnej platby splatná pri prevzatí Tovaru.
 3. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo je tak stanovené všeobecnými záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci na Kúpnu cenu daňový doklad - faktúru po prijatí platby a zašle ho v elektronickej forme na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo je priložený k tovaru. Či je / nie je Predávajúci platcom DPH je uvedené u jednotlivých predajcov.
 4. Predávajúci môže Kupujúcemu poskytnúť zľavu z Kúpnej ceny, najmä v závislosti od množstva a frekvencie odobratého tovaru. Na poskytnutie zľavy z Kúpnej ceny nie je právny nárok. Prípadné zľavy z Kúpnej ceny poskytnuté od Predávajúceho Kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.
 5. Tovar zostáva až do úplnej úhrady kúpnej ceny a všetkých prípadných ďalších poplatkov (najmä balné, doprava) vo výlučnom vlastníctve predávajúceho.

lV.

Dodacie podmienky

 1. Miestom doručenia a dodanie tovaru podľa Kúpnej zmluvy je Dodacia adresa. Dodanie sa vykonáva iba na území Slovenské republiky. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa kúpnej zmluvy na miesto určené v objednávke a kupujúci je povinný Tovar pri doručení prevziať.
 2. V prípade zvláštneho požiadavku Kupujúceho na spôsob dopravy alebo miesta dodania, nesie Kupujúci riziko a všetky dodatočné náklady spojené s takýmto dodaním Tovaru.
 3. Kupujúci môže pri objednávke zvoliť niektorý zo spôsobov dodania:
  1. osobný odber v prevádzkarni  Predávajúceho;
  2. doprava tovaru zmluvnou dopravnou službou predávajúceho / prostredníctvom General Logistics System Czech Republic s.r.o.
 4. Záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar podľa Kúpnej zmluvy sa pri využití prepravnej služby tretej osoby považuje za splnený okamžikom, kedy Predávajúci odovzdá tovar na prepravu prvému prepravcovi, inak okamžikom, kedy je tovar doručený kupujúcemu.
 5. Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru skontrolovať spoločne s predávajúcim alebo prepravcom stav zásielky (množstvo, prípadné poškodenie obalov atď.) podľa priloženého prepravného (dodacieho atď.) listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou (tzn. v prípade neúplnosti alebo poškodenia). Všetky zistené nedostatky sa musia uviesť v dopravnom (dodacom, reklamačnom a pod.) liste. Ak nie je v prepravnom (dodacom) liste uvedené inak, prevzatím tovaru od Predávajúceho alebo Prepravcu potvrdzuje Kupujúci, že tovar bol dodaný nepoškodený, v množstve podľa prepravného (dodacieho a pod.) listu, že má kvalitu a úžitkové vlastnosti pre vec tohto druhu bežné, a že odpovedá požiadavkám právnych predpisov a účelov, ktoré Predávajúci pre použitie tovaru uvádza alebo pre ktoré sa obvykle používa. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bezodkladne oznámiť e-mailom alebo písomnou formou na adresu predajcu spolu s dopravným listom, ktorý špecifikuje rozpor s kúpnou zmluvou.
 6. Kupujúci je povinný po odstránení obalu opatrne a správne tovar skontrolovať. Ak zistí kupujúci po odstránení obalu neplnenie alebo poškodenie tovaru podľa kúpnej zmluvy alebo iné chyby, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistené chybné porušenie Predávajúcemu.

 V.

Zodpovednosť za poškodený tovar

 1. Práva a záväzky zmluvných strán v súvislosti s právami na nesprávne plnenie sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákona. Predávajúci nezodpovedá za poškodený tovar v prípade, že Kupujúci prevzal zásielku, ktorá bola zjavne poškodená.
 2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že vec pri prevzatí nemá vadu. Výrobok má vadu, keď nemá zjednané vlastnosti. To neplatí pre predaj Tovaru použitého alebo vadného, ​​predávaného z tohto dôvodu (pre vadu alebo opotrebenie) za nižšiu cenu ani za opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním.
 3. Právo Kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorá má Tovar pri prechode na nebezpečenstvo škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Škoda na tovar, vzniknutá po prechodu nebezpečenstva škody na Kupujúci, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu.
 4. Kupujúci Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov po prevzatí tovaru. Prejaví sa vada v priebehu šiestich (6) mesiacoch od prevzatia má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Pre Kupujúceho Podnikateľa je lehota na uplatnenie práva z nesprávneho plnenia upravená odlišne a je dvanásť (12) mesiacov.
 5. Právo z vádného plnenia Kupujúcemu nepodlieha, ak Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.
 6. V prípade uplatnenia práva z vadného plnenia je Kupujúci povinný uplatniť nárok na uplatnenie v akejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne v sídle alebo mieste podnikania predávajúceho. Ak je u konkrétneho tovaru uvedený iný podnikateľ určený na vykonanie záručnej opravy, uplatní Kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy Predávajúci alebo podnikateľ určený na opravu dostal od Kupujúceho reklamovaný tovar. Dodanie vadného tovaru do prevádzkarne Predávajúceho alebo podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy zaistí na vlastné náklady Kupujúci, ktorému budú účelne vynaložené prostriedky na uplatnenie reklamácie vrátené v prípade preukázania závady, a po predložení dokladu o úhrade takýchto nákladov.
 7. Kupujúci je povinný preukázať Predávajúcemu, že tovar, na ktorý sa vzťahujú práva na zodpovednosť za vady, bol kúpený u Predávajúceho. Ďalej je Kupujúci povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť k riešeniu reklamácie, najmä uvedením svojho mena, priezviska, adresy, dátumu reklamácie, obsahu reklamácie, požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie a riadneho odôvodnenia reklamácie.
 8. V prípade uplatnenia práva z vadného plnenia vystaví Predávajúci (alebo ním k oprave určený podnikateľ) potvrdenie kupujúcemu, v ktorom uvedie dátum prijatia reklamácie, jej obsah a najmä požadovaný spôsob vyriešenia zo strany Kupujúceho.
 9. Predávajúci oznámi Kupujúcemu, po obdŕžaní tovaru a popisu uplatňovanej vady, na ktorú sa uplatňuje právo zodpovednosti za vady, primeranú lehotu, v ktorej bude uplatnená vada posúdená a prípadne odstránená. Ak sa výslovne neuvádza inak, je primerané obdobie u Kupujúceho Spotrebiteľa  30 dní od prijatia tovaru a popisu vady Predávajúcim a u Kupujúceho Podnikateľa 40 dní od prijatia tovaru a popisu vady Predávajúcim.
 10. Po vybavení reklamácie Predávajúci alebo ním k oprave určený podnikateľ upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho a to telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Kupujúci je povinný reklamáciu prevziať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy bol o vybavení reklamácie informovaný.
 11. Predávajúci alebo ním k oprave určený podnikateľ vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobu vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a trvaní reklamácie, prípadne odôvodnení zamietnutia reklamácie.

 VI.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je dodávka niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 OZ nemožno okrem iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania Kupujúceho alebo jeho osobu, od Kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej spotrebe, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s inými tovarmi, od Kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý Kupujúci vyňal z obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť a od Kúpnej zmluvy o dodávke zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak porušil ich Pôvodný obal.
 3. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť odoslané Predávajúcemu v lehote uvedenej v článku VI. bod. 1 VOP. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár poskytnutý predajcom, ktorý tvorí prílohu VOP. V prípade odstúpenia Kupujúceho Spotrebiteľa s použitím vzorového formulára predávajúceho potvrdí Predávajúci bez zbytočného odkladu písomne o jeho prijatí. Odstúpiť možno aj korešpondenčne, a to na adresu prevádzkarne alebo sídla Predávajúceho alebo na adresu jeho elektronickej pošty.
 4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa ustanovenia čl. VI bod. 1 VOP sa Kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 5. Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru k Predávajúcemu, a to aj v takom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 6. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa ustanovenia čl. VI. bod. 1 VOP, vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho (okrem sumy predstavujúcu dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardnej dodávky tovaru ponúkaný predajcom) do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým ich predajca od Kupujúceho prijal, ak Kupujúci neurčí inak. V prípade, že bol tovar platený na dobierku, Kupujúci si uvedomuje a súhlasí s tým, že jeho finančné prostriedky budú zaslané na jeho bankový účet, ktorý je povinný oznámiť predávajúcemu na tento účel. Žiadne ďalšie náklady týmto Kupujúcemu nevzniknú. Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, nie je Predávajúci povinný vrátiť prijatý peňažný prostriedok Kupujúcemu skôr, ako Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že Tovar zaslal Predávajúcemu.
 7. Ak kupujúci spoločne s Tovarom z Kúpnej zmluvy poskytne kupujúcemu darček, zmluva o darovaní medzi Predávajúcim a kupujúcim je uzavretá s podmienkou, že pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim zaniká darovací zmluva v súvislosti s týmto darom účinnosti a kupujúci je povinný Spolu s tovarom vráti predajcovi aj poskytnutý darček vrátane všetkého, čo sa obohatil.

VII.

Využitie údajov, Autorské práva

 1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci odoslaním Objednávky súhlasí s spracovaním svojich osobných údajov a na účely realizácie práv a povinností z Kúpnej zmluvy. Ak nevylúči kupujúcemu výslovne pri odoslaní objednávok, súhlasí s spracovaním svojich osobných údajov aj na účely zasielania informácií a obchodných informácií kupujúcemu.
 3. Kupujúci je povinný uviesť svoje osobné údaje správne a pravdivo a informovať predajcu bez zbytočného odkladu o zmene jeho osobných údajov. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že poskytnuté Osobní údaje sú správne a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 4. Spracovanie osobných údajov Kupujúceho môže Predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.
 5. Osobné údaje Kupujúceho budú spracovávané po dobu neurčitú, v elektronickej podobe automatizovaným systémom alebo vo vytlačenej  podobe v neautomatizovaným spôsobom. Osobné údaje nebudú bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho poskytnuté tretej osobe, okrem osôb realizujúcich dopravu podľa Kúpnej zmluvy.
 6. Kupujúci je oprávnený, ak zistí, že Predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie a / alebo požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 7. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je Predávajúci povinný mu túto informáciu poskytnúť. Predávajúci je oprávnený za poskytnutie tejto informácie požadovať od Kupujúceho primeranú náhradu, ktorá nepresahuje náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 8. Kupujúci súhlasí s doručovaním na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke.
 9. Obsah internetových stránok vrátane všetkých materiálov (texty, fotografie, obrázky, logá atď.) Ako aj súvisiacich tlačených médií (katalógy, propagačné letáky, inzeráty atď.), je chránený právami z duševného vlastníctva spoločnosti prípadne tretích osôb, ktoré sú so Spoločnosťou v zmluvnom vzťahu. Obsah nesmie byť bez písomného súhlasu Spoločnosti zmenený, kopírovaný, rozmnožený alebo inak šírený a využívaný žiadnou treťou stranou k akémukoľvek účelu.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že sa niektoré ustanovenia týchto VOP stanú neplatné alebo neúčinné, nahradí ustanovenia neplatných ustanovení, ktorých význam sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovení zmluvy sa nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení.
 2. V prípade, že vznikne medzi Predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) spor z kúpnej zmluvy, ktorý sa nedokáže vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určeným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia ústredie inšpektorátu - oddelenie ADR, na adrese: Štěpánská 15, Praha 2, PSČ: 120 00, E-mail: adr@coi.cz, webová adresa: adr.coi.cz. Spotrebiteľ môže využívať platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe Zmluvy o kúpe sú riadené právom Českej republiky a ak nebudú vyriešené mimosúdne, budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.
 4. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku. V prípade prekladu VOP a / alebo Kúpnej zmluvy do iných jazykov platí, že v prípade sporov o výklad pojmov je rozhodujúca slovenská verzia.
 5. Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná v elektronické podobe a nie je prístupná.
 6. Prílohu VOP tvorí vzorový formulár na odstúpenie Kupujúceho spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy.
 7. Znenie VOP je Predávajúci oprávnený meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia VOP.
 8. Tieto VOP vrátane všetkých ich súčastí a príloh nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 6. 2017 a rušia tak predchádzajúce znenie VOP vrátane ich súčastí a príloh.
GRAPP CZ, s.r.o., V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 - Hloubětín, Česká Republika